Våra utbildande och rådgivande insatser

En trygg skola för varje barn

Utbildning, stöd och verktyg för hela skolan.

Vi hjälper er med trygghetsarbetet online i coronatider

Vi kan stärka er i trygghetsarbetet i er verksamhet på flera sätt även om vi inte är fysiskt på plats hos er. Flera av våra insatser kan genomföras via videomöten eller i vår digitala samarbetsportal.

Läs mer om digitala insatser och lösningar

en lärare hjälper sina elever vid ett bord i klassrummet.

Vilka behov har din skola?

Friends stödjer skolor i hela Sverige i arbetet mot mobbning och kränkningar. Vi vet att behoven ser olika ut. Därför erbjuder vi dels skolspecifika och anpassade insatser men också ett evidensbaserat program genom vårt samarbete med Akademi Magelungen och KiVa Finland. Båda bygger på omfattande forskning och beprövad erfarenhet om varför mobbning och kränkningar uppstår och hur det kan förebyggas och stoppas.

Vi hjälper dig att välja vad som passar din skola

Våra erfarna processledare vägleder er att hitta rätt metod. Kontakta oss för gratis rådgivning via bokning@friends.se.

 

Evidensbaserat program

KiVa är ett innovativt, prisbelönat och evidensbaserat antimobbningsprogram för skolan. Programmet har utvecklats baserat på den senaste forskningen om mobbning och dess mekanismer.

Läs mer om programmet

Skolspecifika insatser

Arbetet utgår från varje skolas särskilda behov. Vi jobbar metodiskt och långsiktigt, i nära dialog med skolledning och skolpersonal. Kontinuerliga mätningar, avstämningar och utvärderingar säkerställer hur arbetet utvecklas över tid.

Läs mer om insatserna

KiVa – ett evidensbaserat program

KiVa är ett evidensbaserat antimobbningsprogram framtaget och utvecklat i Finland vid Åbo Universitet med stöd av Undervisnings- och kulturministeriet. Programmet har ett starkt stöd i forskning och har erhållit flera priser genom åren, bland annat första pris i en brottsförebyggande tävling inom EU.

Kontakta oss för gratis rådgivning: bokning@friends.se

Varje skola utser ett team på skolan (KiVa-teamet) som kommer att leda implementeringsarbetet samt vara de som arbetar med akuta mobbningsärenden.

Enkätundersökning och analys
Enkätundersökningen syfte är att undersöka hur det ser ut med mobbning, kränkningar, socialt utanförskap och socialt klimat på skolan. Magelungen och Friends analyserar resultaten tillsammans med skolan.  

Tvådagars utbildning i KiVa
Återkommande under det första året genomförs en tvådagarsutbildning i KiVa-metoderna. Varje skola får skicka upp till tio deltagare till denna utbildning. Under utbildningen tränas deltagarna i vilka insatser som görs i akuta mobbningsärenden samt i det förebyggande arbetet som består av KiVa lektioner som varje lärare genomför under terminen. Utbildningen är praktiskt inriktad med mycket övningar.  

Stöd i implementeringsprocessen
För att säkerställa att arbetet mot mobbning verkligen kommer igång och att KiVa genomförs enligt plan kommer Magelungen och Friends att stödja er skola i implementeringsprocessen. I programmet ingår Skypehandledning för KiVa-teamet två gånger per termin vad gäller arbetet att få igång KiVa på hela skolan. KiVa teamet kan också alltid ringa Magelungen och Friends för att få stöd och handledning i akuta mobbningsärenden. Vid behov kan också Magelungen och Friends komma till er skola för att hjälpa till med implementeringen.  

Material

 • Lektionsplaneringar till alla KiVa-lektioner som hålls inom ramen för det förebyggande arbetet. Tio pärmar ingår i priset. Möjlighet finns att beställa fler till självkostnadspris.  
 • KiVa-västar för rastvakter att ha på sig när de rör sig på skolgårdar och i skolans rastlokaler.  
 • Informationsmaterial till föräldrar inför och under insatsen.
 • Pärmar med material  

Mycket av KiVa materialet ligger också på nätet:  

 • Lektionsplaneringar i form av powerpoints.   
 • Kiva spelet äett pedagogisk verktyg där alla elever som ett led i det förebyggande arbetet spelar spel däde tränar på de begrepp och färdigheter som tas upp på KiVa-lektionerna.  
 • Filmer, bilder och annat material som hjälper till i arbetet.  

I priset ingår också support vad gäller det material som ligger på nätet. Det är lätt att använda men om stöd behövs går det bra att höra av sig till Akademi Magelungen eller Friends så hjälper vi dig. 

Översikt av aktiviteter 

 

År 1  År 2  År 3 
Två dagars utbildning  X     
Stöd i genomförandet av elevenkäten.   X  X  X 
Kartläggning och analys av resultaten.   X  X  X 
Skypehandledning med KiVa-teamet   X  X  X 

Kostnad för att implementera KiVa på din skola 

Arbetet mot mobbning är ett långsiktigt och systematiskt arbete som bäst bedrivs över flera år. Enstaka punktinsatser kommer inte ge samma resultat. Därför rekommenderar vi ett samarbete med skolor som varar tre år. Möjlighet finns att betala för ett år i taget.

Kontakta oss för kostnadsuppgift: bokning@friends.se

 

Friends erbjuder KiVa i samarbete med Akademi Magelungen och KiVa Finland

 

Skolspecifika insatser

Vi undersöker hur behoven ser ut i din skola för att skapa en tryggare miljö för alla elever. Vi jobbar metodiskt och långsiktigt, i nära dialog med skolledning och skolpersonal. Kontinuerliga mätningar, avstämningar och utvärderingar säkerställer hur arbetet utvecklas över tid. Genom att utbilda hela skolan har ni goda förutsättningar att tillsammans skapa en trygg och jämlik skola, fri från mobbning, trakasserier, kränkningar och diskriminering.

Kontakta oss för gratis rådgivning: bokning@friends.se

Följande ingår i kartläggningspaketet:

Enkät om trygghet och trivsel

Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete.

Elevträff 1,5 h

Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Personalträff 1 h
Personalträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 2-2,5 h
Efter personalträffen och elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan. 

­

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
bokning@friends.se

Följande ingår i kartläggningspaketet

Enkät om förekomst av sexuella trakasserier

Webbaserad enkät som fylls i av elever från åk 6 och uppåt. Frågorna handlar om elevernas erfarenheter och upplevelser av de beteenden som utgör sexuella trakasserier.

Analys

Vi gör en analys av resultatet som vi presenterar för skolledning på uppföljande dialogträff.

Dialogträff med skolledning (1,5h)

I en dialogträff går vi igenom resultatet med skolledning och personal som har ansvar för trygghetsarbetet på skolan. Under denna träff resonerar vi tillsammans kring hur skolan kan lägga upp en strategi för det fortsatta förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier.

Det nya kartläggningspaketet finns tillgänglig för högstadiet och gymnasiet. Ett liknande verktyg för mellanstadiet tas fram under 2020.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
bokning@friends.se

Följande ingår i Friendsprogrammet

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet och trivsel
Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever och all personal. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar om trygghet och trivsel på skolan, förekomst av kränkningar och trakasserier, otrygga platser samt elevernas och personalens upplevelse av skolans trygghetsarbete. 

Elevträff 1,5 h
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.  

Personalträff 1 h
Personalträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med representanter ur personalgruppen går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får personalens syn på resultatet. Genomgången bidrar till en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 2-2,5 h
Efter personalträffen och elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för det fortsatta trygghetsarbetet på skolan. 

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning 3 h
Personalutbildningen vänder sig till all personal på skolan. Vi ger kunskap och verktyg för att förstå förekomsten av kränkningar samt arbetar tillsammans med att ta fram konkreta åtgärder utifrån skolans kartläggningsresultat och elevernas fördjupande analyser. Innehållet kommer delvis att styras utifrån vad som framkommer i kartläggningen. Delar som ofta ingår under en tre-årsperiod är samsyn och gemensamt förhållningssätt, skolkultur och normkritik samt effektiva insatser för en trygg skola.  

Metodutbildning 3 h
Friends metodutbildning är ett seminarium för undervisande personal samt personal som har nytta av praktiska övningar att göra med eleverna. Huvudsyftet är att pröva och diskutera olika sätt att möta och arbeta med de utmaningar som kan uppstå i klassrummet och andra delar av skolan. Utbildningen innehåller praktiska övningar från Friends metodmaterial (Temaboken), som genomförs med eleverna inom ramen för ert övergripande trygghetsarbete.  
Hur integrerar vi skolans värdegrund i vardagen? Hur kan jag arbeta främjande i just mitt klassrum och vilka utmaningar ser jag med det?  
Metodmaterialet ger handledning till läraren med övningar som bl.a. bygger vidare på kartläggning, synliggörande av normer, och främjande av civilkurage i vardagssituationer. 

Trygghetsteamsträff 1 h
Under trygghetsteamträffen med Friends ges ni möjlighet att ventilera frågor som är angelägna för ert trygghetsarbete. Samtalet är i fokus och ni väljer i första hand en frågeställning som är kopplat till något av följande tre områden:

 • Skolans arbete med elevrepresentanter 
 • Skolans systematiska trygghetsarbete
 • Skolan plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder mot diskriminering.

Temaböcker samt diskussionsunderlag för arbetslagsträffar.

 • Som stöd och bränsle till era interna arbetslagsträffar tillhandahåller Friends ett diskussionsunderlag för fyra mötessamtal. Detta kan med fördel användas för att skapa kontinuitet i trygghetsarbetet och följa upp det som gjorts vid utbildningarna.
 • Friends nivåanpassade temaböcker fungerar som metodmaterial för ert löpande trygghetsarbete i klasserna.

3. Uppföljande dialog

Uppföljning och stödsamtal
I uppföljande samtal över telefon eller online via t.ex. Skype ges ni möjlighet att kontinuerligt och utifrån era behov, diskutera hur trygghetsarbetet på skolan går. Uppföljningen fokuserar på implementering, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
bokning@friends.se

Med Schysst på nätet-paketet stöttar vi er i frågor kring kränkningar och trakasserier på nätet. Vi kartlägger nuläget, utbildar och ger er verktyg att jobba vidare med eleverna för att gemensamt skapa en schysstare stämning och tillvaro på nätet.

Följande ingår i Schysst på nätet-paketet:

Kan bokas med eller utan kartläggning

1. Kartläggning och analys

Enkät om trygghet på nätet
Webbaserade enkäter fylls i av samtliga elever från årskurs tre och uppåt. Det finns olika versioner beroende på elevernas ålder. Frågorna handlar bland annat om elevernas nätvanor, förekomsten av kränkningar och sexuella trakasserier, elevernas egna strategier för att hantera eventuella kränkningar samt vilket stöd de upplever att de får från vuxna och andra barn/unga.

Elevträff 1,5 h
Elevträffen görs som en uppföljning till enkäterna. Tillsammans med elevrepresentanter från årskurs 3 och uppåt går Friends igenom utvalda delar av enkätsvaren och får deras syn på resultatet samt hur man skulle kunna skapa en tryggare nätmiljö. Genomgången bidrar både till ökat elevinflytande och en djupare förståelse för situationen på skolan, vilket i sin tur ökar chansen att nå största möjliga effekt av de insatser skolan väljer att genomföra.

Kartläggningsträff 1,5 h
Efter elevträffen går vi igenom resultatet i enkäterna tillsammans med skolledningen. Vi identifierar fokusområden samt lägger upp en gemensam åtgärdsplan och strategi för skolans fortsatta trygghetsarbetet på nätet.

2. Utbildning och stöd

Personalutbildning 2 h
Personalutbildningen består av två delar. Den första handlar om kunskap och perspektiv. Vi diskuterar lagstiftning och nätpolicies, speglar vårt eget förhållningssätt till nätet samt går igenom vilka åtgärder mot nätkränkningar som forskningen pekar ut som effektiva. Under utbildningens andra del diskuterar och planerar vi hur skolans förebyggande och främjande arbete för en tryggare nätmiljö skulle kunna utvecklas.

Vårdnadshavarutbildning 1,5h
Utbildningen är en blandning av föreläsning, samtal och diskussioner med fokus på hur vårdnadshavare och skola tillsammans kan arbeta för en tryggare nättillvaro för skolans elever. Under den teoretiska delen av utbildningen pratar vi mycket om utgångspunkter och förutsättningar, med stöd i forskning, skollag och Friends erfarenheter. Under diskussionsdelen utgår vi ifrån frågeställningar om hur vårdnadshavarna kan samarbeta med sina barn och skolan i frågor som rör nätet.

3. Uppföljande dialog

Uppföljning och stödsamtal
I uppföljande samtal över telefon eller online via t.ex. Skype ges ni möjlighet att kontinuerligt och utifrån era behov, diskutera hur trygghetsarbetet på skolan går. Uppföljningen fokuserar på implementering, verksamhetsutveckling och rådgivning kring ert fortsatta trygghetsarbete.

Vill du veta mer om våra utbildningar och hur de kan anpassas till just er skola? Kontakta oss!
bokning@friends.se

Frida Boisen, Mårten Nylén, Goran Asaad och Felicia Margineanu är Friends ambassadörer

Elevföreläsningar med Friends ambassadörer

Vi erbjuder tankeväckande och inspirerande föreläsningar med våra engagerade ambassadörer och Friends erfarna processledare.

Läs mer om ambassadörsföreläsningarna

Gratis webbkurser

Att göra en webbkurs är ett kul och enkelt sätt att lära sig något nytt eller fördjupa de kunskaper du redan har. Bra komplement och stöd till Friends övriga utbildningar.

Läs mer om webbkurserna

Så tyckte personalen efter genomförd utbildning med Friends i skolan

Samarbetet har lett till en positiv förändring i klimatet på skolan.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Samarbetet har bidragit till större kunskap om trygghets- och likabehandlingsfrågor.

(Källa: kundnöjdhetsindex 2018)

Ensamma elever mer utsatta för mobbning.

Läs mer i Friendsrapporten 2019