Agenda 2030

Hållbarhetsmål 16

Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen. Vi fokuserar på delmålet som bland annat går ut på att eliminera övergrepp och alla former av våld mot barn.

I barnkonventionens artikel 19, slår FN fast att mobbning är en allvarlig form av våld mot barn och att barn har rätt till ett liv helt utan våld. Det är staten och alla vuxna som på ett eller annat sätt har hand om barn – genom sitt yrke, på fritiden eller som vårdnadshavare – som bär ansvaret att göra varje tänkbar sak för att barn ska skyddas mot mobbning och alla andra former av våld.

Delmål 16.2 är ett väldigt ambitiöst mål, och enligt oss på Friends det enda rimliga; att alla former av våld mot barn ska upphöra före 2030. Friends anser att mobbning utgörs av flera typer av våld. Ibland är kränkningarna direkta, tydliga och tar sig i uttryck som knuffar, sparkar eller elaka kommentarer. Ibland är de mindre märkbara eller indirekta genom osynliggörande, utfrysning och ensamhet och kan ses som en slags omsorgssvikt från vuxenvärldens sida.

Oavsett om våldet är fysiskt, psykiskt, sexuellt eller handlar om omsorgssvikt, så riskerar den som utsätts, utsätter eller blir åskådare till våldet ett stort och helt oacceptabelt lidande. Varje slag, verbal nedvärdering eller exkludering är ett brott mot barns grundläggande rättigheter.

När jag gick i sexan blev jag mobbad. Det var slag, hot, skällsord och jag blev upptryckt mot väggen varje dag och spottad på i ansiktet. Jag började dricka alkohol när detta hände, blev beroende av cigaretter och testade droger, skar mig själv i armen. Vart var lärarna när detta hände? Alla såg. Ingen agerade. Idag flera år efter är jag fortfarande deprimerad.

Berättelse skickad till Friends

Några exempel på hur Friends bidrar till mål 16

pappa leker med sitt barn på vintern

Barndomar utan våld

Ett av Friends påverkansarbeten syftar till att möjliggöra barndomar utan våld. Alla olika barndomar – flickors, pojkars, unga hbtq-personers, storstadsbors, landsbygdsbors, barn som flytt till Sverige eller levt här i generationer – ska vara fria från våld. Därför kämpar Friends tillsammans med andra organisationer i civilsamhället och myndigheter för att få fram en nationell strategi mot våld mot barn, som idag saknas i Sverige.

Friendsrapporten

Friendsrapporten släpps varje år i samband med skolstart i augusti, och är den mest omfattande rapporten om mobbning i Sverige. Resultaten baseras på enkätsvar från elever i årskurs F-9.

Läs Friendsrapporten

End Violence Against Children

Friends är medlem i det globala partnerskapet för att avskaffa allt våld mot barn. Det första lösningsfokuserade mötet hölls i Sverige 2018 och Sverige är ett av föregångsländerna inom initiativet. I samarbete med Svenska Institutet arbetar Friends med verktyget ”Never Violence” som bygger på Astrid Lindgrens berömda tal. Under 2019 genomförde vi ”Never Violence” på svenska ambassaden i Litauen.

Läs mer om ”Never Violence”